Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Podstawą opracowania 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Leszna na Jata 2018-2020 jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz.697, 1292,60, 2217, z 2018r. poz. 107).

W założeniach ustawy lokalny system wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych będzie przynosił pożądane efekty jeśli położy się szczególny nacisk na profilaktykę oraz pracę z rodziną biologiczną.

Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej ma być ostatecznością po wykorzystaniu przez miasto Leszno wszystkich możliwych form wsparcia rodziny naturalnej. Oczekuje się, że będzie to wstępem do dalszych działań miasta. Dziecko w pieczy zastępczej umieszcza się na czas określony. Zakładamy, że celem umieszczenia dziecka w środowisku zastępczym jest stworzenie warunków pomocy i pozytywnych zmian w rodzinie biologicznej, aby dziecko mogło powrócić pod ich opiekę. Warunkiem skuteczności udzielanej pomocy jest dokładne rozpoznanie potrzeb dziecka i rodziny oraz dostosowanie do nich form i sposobów wsparcia.

Powyższy plan działań jest wspólny z preambułą do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, gdzie najważniejszą podkreślaną wartością jest dobro dziecka oraz wartość rodziny, możliwości wzrastania w środowisku rodzinnym cyt.

,,Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami ..."

Zaznacza się tu potrzeba opracowania kontynuacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, który z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań nakreśli kierunki działań w perspektywie 3 - letniej, których głównym celem będzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki zastępczej, właściwych warunków oraz środków finansowych.

Powiatowy Program Pieczy Zastępczej dla Leszna na lata 2018-2020 jest opracowany na podstawie zestawienia potrzeb w zakresie pieczy zastępczej w mieście Leszno przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej i zadań nałożonych na powiat w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez ww. Ustawę. ilekroć w niniejszym programie jest mowa o ustawie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zapoznaj się z całą treścią Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej