PRZEMOC DOMOWA

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 7/9/2023 z dnia 11 września 2023r. w związku z  Uchwałą Nr LXVII/868/2023 Rady Miejskiej Leszna z  dnia 20 lipca 2023 r. zmienioną Uchwałą nr LXIX/892/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2023r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w Lesznie.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej na terenie miasta Leszna.

Celem funkcjonowania Zespołu jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych przemocą domową, monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej, obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej, praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy domowej, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą domową, współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy domowej, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, tj. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, a także kuratorzy sądowi, prokuratorzy, przez: diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową, opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań, monitorowanie procedury "Niebieskie Karty", kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową oraz składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.