DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Osobom i rodzinom  będącym w trudnej sytuacji życiowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. Wsparcie rodziny w środowisku opiera się głównie na prowadzonej z rodziną pracy socjalnej, w którą włączane  mogą być inne  wzmacniające i wspierające formy pomocy. Udzielając wsparcia w zakresie indywidualnych problemów kierujemy się  zasobami i możliwościami osoby lub rodziny.

Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym Jej udziale oraz z poszanowaniem Jej prawa do samostanowienia.

Pomoc finansowa

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekonomicznej.

Pozostałe zasady:

1. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tej współpracy skutkuje znacznym ograniczeniem, lub odmową udzielenia pomocy. Współpraca ta polega na ustalaniu wspólnych celów i zadań do realizacji przez obie strony tak, aby efektem pomocy było rozwiązanie wiodącego problemu osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.
2. prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza dla osób, które mają wszelkie warunki do tego, aby podjąć pracę
3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
4. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.


Kryterium dochodowe w Pomocy Społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Procedura postępowania przy składaniu wniosku o pomoc

Celem ubiegania się o pomoc finansową jest konieczność złożenia wniosku o pomoc przez osobę zainteresowaną (pisemny lub ustny), link do pobrania wniosku jest na stronie www.bip.moprleszno.pl/dokumenty/17 lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny.

Miejscem złożenia dokumentów jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5. Dokumenty można wysłać pocztą lub pozostawić u pracownika socjalnego z zespołu rejonu wg. miejsca swojego pobytu. Podział miasta Leszna na zespoły rejonu jest na stronie  www.bip.moprleszno.pl/dokumenty/52. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz dodatkowo w poniedziałek od godziny 15.30 do 16.30. 

Ponadto można kontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi we wskazanych jw. godzinach pod numerami telefonów:

- zespół rejonu nr 1 tel. 65 525 38 52 ,

- zespół rejonu nr 2 tel. 65 525 38 53,

- zespół rejonu nr 3 tel. 65 525 38 54,

- zespół rejonu nr 4 tel. 65 525 38 55,

- zespół rejonu nr 5 tel. 65 525 38 56.

Po złożeniu wniosku w terminie 14 dni roboczych przez pracownika socjalnego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Ostateczne załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od złożenia wniosku o pomoc.

Mieszkanie chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa wart.159ust.1pkt1lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje poprzez wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni wskazanych w decyzji od dnia złożenia wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego lub wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wójta / burmistrza / prezydenta, dyrektora MOPR bądź w przypadku stanu nagłego od dnia w którym  świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej.

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Pochówku dokonuje się w przypadku osób samotnych oraz tych, które mają rodziny a rodziny te nie są w stanie sprawić pogrzebu ze względów finansowych oraz braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie miasta Leszna.