Obraz

Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zastąpił Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020 z dniem 1 stycznia 2019 r.

Moduł 1 to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.

Moduł 2 to posiłek adresowany do osób starszych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym                           i niepełnosprawnym.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa w 2022 roku : 648 900,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2022 roku: 1 168 900,00 zł