Obraz

Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

Moduł 1 to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.

Moduł 2 to posiłek adresowany do osób starszych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym                           i niepełnosprawnym.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa w 2024 roku : 350 638,29 zł

Całkowita wartość zadania w 2024 roku: 870 638,29 zł