Obraz

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie pozyskało na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2022 łącznie kwotę w wysokości 687 888,00 zł. 

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Zadaniem programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;  wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami programu są: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub  stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych. 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 
Osoby chętne do skorzystania z Programu mogą zgłosić się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5 lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 65 525 38 63.