Obraz

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”  – na rok 2022

Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  – na rok 2022

Łączna  kwota w wysokości 100.000,00 zł  została dofinansowana ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19

Celem programu jest zapewnienie usługi wparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Miasta Leszna wpisujących się we wskazane przez Program obszary a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” .

Zadaniem programu jest pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów. W przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej. Wsparcie może obejmować również pomoc w wyprowadzeniu psa, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), pomoc przy realizacji recept.

Bezpośrednimi adresatami Modułu I są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).

Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 

Osoby chętne do skorzystania z Programu mogą zgłosić się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5 lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 65 520 40 37 lub 695 276 780 lub  przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11
  .