Obraz

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”  – na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 Łączna kwota wartości programu dla Miasta Leszna w wysokości 289.625,26 zł została dofinansowana z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 231.700,21 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Miasta Leszna wpisujących się we wskazane przez Program obszary, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wsparcie w ramach Modułu I obejmuje dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior). W przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej. Bezpośrednimi adresatami Modułu I są gminy. Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W Lesznie środki w ramach Modułu II będą przeznaczone na zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. Osoby chętne do skorzystania z Programu mogą zgłosić się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5 lub skontaktować się telefonicznie pod numerami: 65 520 40 37 (Moduł I dowóz posiłków) oraz 661 213 131 (Moduł II opaski teleopieki) lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.