Miejski Program Na Rzecz


Wspierania Osób Niepełnosprawnych
na lata 2017-2020

Opis problemu:

Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

Osoby niepełnosprawne  napotykają w swoim codziennym życiu na różnorodne bariery, które ograniczają możliwość ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym co niesie za sobą  utratę poczucia bezpieczeństwa wśród osób dotkniętych tym problemem. 

W związku z tym, aby zminimalizować społeczne konsekwencje niepełnosprawności należy prowadzić działania w zakresie wyrównywania szans pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a sprawnymi w życiu społeczno–zawodowym.

Nie podjęcie tego typu działań przyczyni się do pogłębienia izolacji środowiska osób niepełnosprawnych oraz pogorszenia ich kondycji psychospołecznej.      

Założenia niniejszego programu są integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Lesznie.  

Cele:

  • Zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
  • Zwiększenie dostępności do kompleksowej informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
  • Zwiększenie czynnego uczestnictwa środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym miasta Leszna,
  • Zwiększenie dostępu do rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej,
  • Rozszerzenie zakresu rehabilitacji fizycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • Pobudzenie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami charytatywnymi i innymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Zwiększenie dostępności środowiska (w tym dostępności obiektów użyteczności publicznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych),
  • Podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zróżnicowania występującego pomiędzy osobami niepełnosprawnymi oraz różnych form ich dyskryminacji.

Zapoznaj się z całą treścią Programu