Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności 
Oświadczenie w sprawie dostępności 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej moprleszno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 


Data publikacji strony bip: 2017-10-22

Data ostatniej dużej aktualizacji bip: 2017-10-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 


Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu. Deklarację sporządzono 2021-01-11. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl. 


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie znajduje się przy ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno. Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzi jedno wejście, które nie posiada schodów i znajduje się na terenie płaskim. Do Ośrodka wchodzi się przez szklany wiatrołap, drzwi są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek ma parter oraz piętro, na które prowadzą szerokie schody. W budynku nie ma windy. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W tym samym budynku przy ul. Janusza Korczaka 5, znajduje się - Dom Seniora 1. Wejście do pomieszczeń Domu Seniora znajduje się od tyłu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Do budynku prowadza dwa wejścia, jedno z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się toaleta oraz łazienka z prysznicem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie - Zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej znajduje się przy ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy, do którego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się trzy piętra, do których prowadzą schody. Schody są kręte i wąskie. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie - Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego znajduje się przy ul. Narutowicza 73/1, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Przy wejściu do pokoi znajdują się progi oraz wąskie drzwi. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych znajduje się przy, ul. Towarowej 10, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się przy drugim wejściu na tyłach budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek jest parterowy. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych oraz łazienka z prysznicem. Wejście pod prysznic posiada próg. Drzwi do biura są bardzo wąskie, co może spowodować ograniczony dostęp dla wózka. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie – „Klub Seniora Jagiellonka” 
znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 4, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzi jedno wejście, od ul. Jagiellońskiej. Przy wejściu znajduje się próg. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Klub Seniora znajduje się na pierwszym pierze, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W sali nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie - Dom seniora 2 znajduje się przy ul. Pułaskiego 9, 64-100 Leszno. Do budynku prowadzi jedno wejście. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się wysoki próg. Dom seniora znajduje się na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W sali nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  informuje o możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, jeżeli zaś dostępność nie zostanie zapewniona (bez podania przyczyny) można złożyć skargę  do Prezesa Zarządu PFRON.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz.1062).