Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Leszna

na lata 2017-2023


Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, należy do zadań własnych miasta o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym założeniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów w obszarze polityki społecznej. Pomoc społeczna uzupełnia z założenia inne części systemów zabezpieczenia społecznego. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, a wytyczanie kierunków strategicznych oparte zostało na wnikliwej diagnozie problemów społecznych występujących na terenie Miasta Leszno. Nie są one wyjątkowe, ponieważ występują w skali całego kraju. Jednak skala i intensywność ich występowania jest charakterystyczna dla Leszna. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Lesznie nie koncentruje się jedynie na udzielaniu wsparcia materialnego. Nastawia się na wzmocnienie i aktywizację w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin poprzez prowadzenie pracy socjalnej. Ścisłe współdziałanie ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie miasta oraz angażowanie środowiska lokalnego w rozwiązywanie problemów wzmaga efektywność prowadzonej pracy socjalnej. Współdziałanie wszystkich podmiotów powołanych do rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania ich powstawaniu, sprzyja tworzeniu lokalnych koalicji, budowaniu systemów wsparcia, zwiększaniu skuteczności udzielanej pomocy i pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Leszna na lata 2017 - 2023” jest wieloletnim dokumentem programowym i ma istotne znaczenie w planowaniu działań, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Strategia jest dokumentem, do którego powinno się odwoływać planując wydatkowanie środków finansowych na cele społeczne. Strategia, jako jedno z podstawowych narzędzi realizacji polityki społecznej, jest instrumentem wspomagania decyzji służących tworzeniu bieżących i perspektywicznych programów pomocy społecznej. Umożliwia ona podejmowanie działań zarówno w najbliższym okresie jak i w odległej perspektywie, w związku z czym może podlegać zmianom w zależności od pojawiania się nowych problemów i zadań. 


Czym jest „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Leszno na lata 2017 – 2023”? 

   1. Uporządkowany plan na rzecz pozytywnych zmian społecznych zachodzących w przestrzeni miasta.
   2. Bazuje na wiedzy pozyskanej z diagnozy i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy (słabe strony)
   3. Bazuje na potencjale służb pomocy społecznej miasta (mocne strony)
   4. Uwzględnia otoczenie zewnętrzne (szanse i zagrożenia) i jest spójny z polityką rozwoje miasta.

W pracach nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Leszna 2017-2023 wzięli udział liczni przedstawiciele instytucji oraz organizacji działających w sferze pomocy społecznej, jak również mieszkańcy Leszna, poprzez udział w badaniach o charakterze jakościowym i ilościowym. Wiedza pozyskana w ten sposób stanowi istotny wkład w kształt dokumentu.  

Zapoznaj się z całą treścią strategii