AKTYWNY SAMORZĄD


W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie realizuje po raz kolejny pilotażowy program „Aktywny Samorząd” W ramach tego programu możecie Państwo skorzystać z szerokiego wachlarza dofinansowań ze środków Funduszu w zależności od indywidualnych potrzeb.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski należy składać przez System Obsługi Wsparcia pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje oraz kierunki działań dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

http://moprleszno.pl/aktywny-samorzad

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

            Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

            Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

            Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

            Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

            Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

            Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

            Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

            Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

            Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

            Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły.

Dofinansowanie może obejmować naukę:

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

- a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W MODULE I USTALA SIĘ NA 1 MARCA 2022 ROKU. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW MIJA 31 SIERPNIA 2022 ROKU.

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W MODULE II USTALA SIĘ NA 1 MARCA 2022 ROKU. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW MIJA 31 MARCA 2022 ROKU.