AKTYWNY SAMORZĄD

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie realizuje po raz kolejny pilotażowy program „Aktywny Samorząd” W ramach tego programu możecie Państwo skorzystać z szerokiego wachlarza dofinansowań ze środków Funduszu w zależności od indywidualnych potrzeb.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Szczegółowe informacje oraz kierunki działań dostępne na stronie:


Moduł I:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły.

Dofinansowanie może obejmować naukę:
 - w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
- a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Studenci zatrudnieni składają zaświadczenie pracodawcy o dofinansowaniu lub braku dofinansowania przez pracodawcę kosztów kształcenia.

Studenci zatrudnieni lub ponoszący koszty czesnego powyżej 3000 zł za semestr ze względu na wprowadzenie:
- obowiązku wnoszenia wkładu własnego w wysokości 15 % przez studentów zatrudnionych (chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę)

- zasady dofinansowywania czesnego do kwoty 3000 zł za semestr (pozostałą kwotę  student obowiązany jest pokryć sam, chyba że wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę).

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W MODULE I USTALA SIĘ NA 1 CZERWCA 2019 ROKU. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW MIJA 31 SIERPNIA 2019 ROKU.

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU WNIOSKÓW W MODULE II USTALA SIĘ NA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW MIJA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.