LESZCZYŃSKIE BECIKOWE


Wniosek Leszczyńskie Becikowe


Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/670/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe"

Uprawnieni do becikowego

Leszczyńskie becikowe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu niezależnie od ich dochodów, jeżeli co najmniej jedno z rodziców stale zamieszkuje na obszarze Miasta Leszna bez przerwy przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku wraz z dzieckiem. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Leszna może przyznać świadczenie w przypadku, gdy okres, o którym mowa w zdaniu powyżej jest krótszy niż 12 miesięcy.

Wysokość becikowego

Jednorazowe świadczenie wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) i przysługuje na każde urodzone żywe dziecko.

Wymagane dokumenty

  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • w przypadku wniosku dotyczącego dziecka objętego opieką prawną lub przysposobionego załącza się odpis prawomocnego orzeczenia o objęciu opieką prawną lub o przysposobieniu dziecka.


 Termin składania wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do leszczyńskiego becikowego należy składać nie później niż przed upływem 6 miesięcy od urodzenia się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego - w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, jednak nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia.

 Miejsce składania wniosku

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinnej w Lesznie, przy ul. Janusza Korczaka nr 5, (pokój nr 4)

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Lesznie, ul. Janusza Korczaka nr 5, tel. 65 520 85 40

Pliki do pobrania – dokumenty, które należy złożyć:

wniosek o wypłatę leszczyńskiego becikowego wraz z załącznikiem