ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PFRON

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.


Kryterium dochodowe w rehabilitacji społecznej.
O dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Podstawy prawne działań
  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 27.08.1997 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

OPIS ZADAŃ

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
 W sytuacji kiedy rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizacja powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą Państwo ubiegać się jeżeli mają Państwo  trudności w poruszaniu się. O to dofinansowanie można ubiegać się w miarę potrzeb.
Do likwidacji barier architektonicznych można zaliczyć np. przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi , położenie płytek antypoślizgowych  itp. POBIERZ WNIOSEK

LIKWIDACJA BARIER  TECHNICZNYCH

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np. zakup schodołazu, poręcze schodowe, uchwyty łazienkowe. POBIERZ WNIOSEK

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie likwidacji barier w  komunikowaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. POBIERZ WNIOSEK


PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą się Państwo ubiegać w sytuacji kiedy konieczny jest zakup np. pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych, protez, szkieł korekcyjnych itp.
W celu ubiegania się o dofinansowanie muszą Państwo uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy. Ze zleceniem należy się udać do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu określenia kwoty opłaconej z NFZ. Potwierdzone zlecenie przez NFZ należy dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami  należy złożyć w siedzibie MOPR w Lesznie POBIERZ WNIOSEK

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa Państwa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. POBIERZ WNIOSEK

SPRZĘT REHABILITACYJNY
 W sytuacji kiedy istnieje potrzeba posiadania sprzętu rehabilitacyjnego wynikająca z niepełnosprawności mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w naszym Ośrodku. Sprzęt taki musi być funkcjonalnie związany z rodzajem niepełnosprawności oraz konieczny do zastosowania go w procesie rehabilitacji w warunkach domowych. POBIERZ WNIOSEK

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA
Prowadząc działalność jako osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie działań związanych z profilem Państwa działalności do m.in. organizacji wycieczek, spotkań integracyjnych. Aby ubiegać się o dofinansowanie muszą Państwo prowadzić działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu POBIERZ WNIOSEK

USŁUGI TŁUMACZA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA
W sytuacji kiedy istnieje konieczność zapewnienia usług tłumacza języka migowego mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.  Dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty określającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej. POBIERZ WNIOSEK