Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W przypadku przekroczenia dochodu istnieje możliwość umniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia dochodu tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę".
Gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z tym mechanizmem jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.