DODATEK WĘGLOWY


Dokumenty do pobrania


Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Pamiętaj: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

UWAGA! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE (64-100 LESZNO, WOJ. WIELKOPOLSKIE) – od 18.08.2022r. do 30 listopada 2022 r.

     Instrukcja wysyłki pisma ogólnego 

- tradycyjnie (papierowo) – od 18.08.2022r. do 30 listopada 2022 r.  w następujących punktach:

1. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5

2. w Urzędzie Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Od 20 września 2022r. obowiązują zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022r.
Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy:
  1. Warunek wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB) uznaje się za spełniony, jeżeli główne źródło ogrzewania go zostało wpisane do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
  2. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym został przyznany dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG, albo kotłem olejowym.
  5. Prezydent ma prawo do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego z danymi pozyskanymi przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego, a także z informacjami zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL.
  6. Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
  7. Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed 20.09.2022r.) stosuje się przepisy z uwzględnieniem w/w zmian. Sprawa nie została zakończona jeżeli wnioskodawca nie otrzymał wypłaty świadczeń.