DODATEK OSŁONOWY
Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

-dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł, jeżeli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł, jeżeli  dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł, jeżeli  dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł, jeżeli  dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

-podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

UWAGA; Zgodnie z ustawą  o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył  wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać: elektronicznie za pośrednictwem

 

platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE        POKÓJ NR 9

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

 Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.


Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego organ przesyła  na wskazany przez wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Odebranie informacji wymaga wpisania hasła. Hasłem jest PESEL wnioskodawcy.

 Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.


 Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym

( Dz.U.2022. poz.1)