W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2: Usługi społeczne  i zdrowotne oraz Poddziałania 7.2.2: Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w mieście Lesznie”

 

zapraszamy
wszystkie osoby chcące skorzystać z jego usług
i potrzebujące oferowanej w jego ramach pomocy
do kontaktu osobistego lub telefonicznego:

 

w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych przy ul. Grzybowej 4, tel. 65 300 21 06
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 12.00
oraz w poniedziałek od 15.00 - 17.00

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. J. Korczaka 5, tel. 65 520 97 48
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 12.00 - 15.00

 

W ramach projektu Mieszkańcy Leszna mogą skorzystać z usług:

  1. Hospicjum Domowego
  2. Dziennego Domu Opieki Medycznej
  3. Mieszkania Wspomaganego
  4. Usług opiekuńczych
  5. Pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020