Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej,

przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

 

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXX/406/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Procedury ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r.:
Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób
z niepełnosprawnościami

Więcej informacji na naszym BIP pod adresem: http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/790

 

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych,

niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

 

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych, niesamodzielnych wymagających codziennej opieki.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXX/406/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Procedury ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r.:
Działania na rzecz osób przewlekle chorych, niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia.

Więcej informacji na naszym BIP pod adresem: http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/791

 

Otwarty konkurs ofert na Aktywizacja seniorów w klubach,

świetlicach i innych punktach.

 

Otwarty konkurs ofert na Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. Zm.) oraz Uchwały nr XXX/406/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 47/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Procedury ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”.
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r.:
Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach.

Więcej informacji na naszym BIP pod adresem: http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/792