Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

 

CEL

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoznaczne do wyżej wymienionego.

Program ma zapewniać:

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych czy sportowych;

-zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystenta w szczególności w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, placówki rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystaniu z dóbr kultury 9np. muzeum, kino, teatr, galerie, wystawy)

- wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym m. in. zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do lub z placówki oświatowej.

Wartość dofinansowania na realizację Programu: 142 545,00 zł

 Galeria zdjęć: